Algemene voorwaarden Tasja Coaching

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Cliënt: de opdrachtgever die de opdracht geeft aan Tasja coaching tot dienstverlening en/of het uitbrengen van een offerte.
 • Tasja coaching: Tasja coaching
 • Opdrachtgever: onder opdrachtgever wordt verstaan de consument of zakelijke klant die de opdracht geeft tot dienstverlening en/of het uitbrengen van een offerte.
 • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met Tasja coaching.
 • Partijen: Cliënt en Tasja coaching.
 • Het honorarium: de financiële vergoeding die Tasja coaching voor de uitvoering van de opdracht met cliënt is overeengekomen.
 • Overeenkomst of opdracht: onder overeenkomst of opdracht wordt verstaan de overeenkomst in de zin van artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek waarbij Tasja coaching zich jegens cliënt verplicht tot het verrichten van bepaalde diensten. De werking van de artikelen 7:404 BW (welke een regeling geeft voor het geval het de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd) en 7:407 lid 2 BW (welke hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor het geval waarin aan twee of meer personen een opdracht wordt gegeven) wordt uitgesloten;
 • Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door Tasja coaching uit anderen hoofden, direct verband houdend, met de overeenkomst of offerte worden verricht.

Artikel 2. Identiteit van de ondernemer

Tasja coaching
Vincentiusstraat 70a
4701LR Roosendaal
Telefoonnummer: 06-14777235
e-Mail adres: info@tasja.com
KVK-nr: 20140438

Artikel 3. Algemeen

 1. Wanneer u gebruik maakt van onze diensten, verstrekt u persoonsgegevens aan Tasja coaching. Aangezien privacy erg belangrijk is voor ons, doen we er alles aan om u op de hoogte te houden van elke verwerking van persoonsgegevens. Lees hiervoor onze privacyverklaring op de website aandachtig door. Indien u niet akkoord gaat met de verwerking van uw persoonsgegevens zoals uiteen gezet in onze privacyverklaring, verzoeken wij u geen gebruik te maken van onze diensten.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, overeenkomst of opdracht tussen cliënt en Tasja coaching, daaronder mede begrepen alle aanvullende en vervolgopdrachten, voor zover daarvan niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Verder zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen cliënt en Tasja coaching. Alle opdrachten worden geacht erkenning en aanvaarding van deze algemene voorwaarden in te houden.
 3. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan cliënt beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Tasja coaching aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Tasja coaching zijn in te zien en dat zij op verzoek van cliënt zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 4. Tevens zijn deze algemene voorwaarden geschreven voor de medewerkers van Tasja coaching en deze onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Tasja coaching waar voor de uitvoering door Tasja coaching derden dienen te worden betrokken.
 5. De toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden sluit die van alle andere voorwaarden, (hoe dan ook genaamd), in het bijzonder die van cliënt, uit. Andere voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 6. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden onverkort en volledig van toepassing. Het betreffende beding zal in overleg tussen Tasja coaching en cliënt onverwijld vervangen worden door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.
 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van de algemene voorwaarden of situaties welke niet in deze algemene voorwaarden voorzien zijn, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 8. Indien Tasja coaching niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, dan betekent dit niet dat de bepalingen van deze algemene voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat Tasja coaching in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
 9. Tasja coaching is gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen worden (bij voorbaat) met cliënt besproken.
 10. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn pas bindend nadat zij schriftelijk door Tasja coaching zijn bevestigd en gelden uitsluitend voor de opdracht waarvoor zij zijn gemaakt.
 11. Type- en zetfouten zijn te allen tijde voorbehouden.

Artikel 4. 1 op 1 - coaching

 1. Tijdens de coaching sessies zijn cliënten zelf verantwoordelijk voor hun eigen welzijn.
 2. Cliënten nemen deel aan een coaching sessie voor eigen rekening en risico en zal ten aanzien van Tasja coaching geen aanspraak doen gelden op eventuele rechten voortvloeiend uit artikel 6:179 Burgerlijk Wetboek.
 3. Bij minderjarige cliënten vrijwaren de ouders of de wettelijke vertegenwoordigers Tasja coaching voor dergelijke aanspraken door of namens de minderjarige cliënten.
 4. Vooraf, tijdens en na een coaching sessie kunnen cliënten informatie inwinnen of overleggen.

Artikel 5. Geheimhouding

 1. Partijen erkennen dat de inhoud van de relatie alsmede de gegevens en informatie welke aan hen bekend zijn/worden in het kader van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst een strikt vertrouwelijk karakter hebben.
 2. Geen der partijen zal direct of indirect de inhoud van de relatie alsmede de gegevens en informatie welke aan haar bekend worden aan derden bekendmaken.
 3. Dit geldt niet alleen voor gegevens en informatie die partijen over elkaar hebben, maar ook voor gegevens en informatie die partijen hebben over individuele personen die in het kader van de opdracht nodig was, tenzij een der partijen op grond van een wettelijke verplichting gehouden mocht zijn deze gegevens en informatie prijs te geven.
 4. De verplichtingen bedoeld onder 4.1 t/m 4.3 gelden zowel gedurende de looptijd van een overeenkomst als na afloop daarvan.

Artikel 6. Offertes

 1. Al onze offertes, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten.
 2. Alle offertes worden schriftelijk uitgebracht met een duidelijke omschrijving van werkzaamheden, voorwaarden en bepalingen.
 3. De opdracht komt tot stand zodra cliënt de offerte schriftelijk en/of mondeling heeft geaccepteerd.
 4. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de aanbieding zijn aangebracht komt in afwijking tot het voorgaande lid de opdracht pas tot stand nadat cliënt aan Tasja coaching schriftelijk en/of mondeling heeft bericht met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.
 5. Elke opdracht wordt aan de zijde van Tasja coaching aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat cliënt– uitsluitend ter beoordeling van Tasja coaching voldoende kredietwaardig blijkt te zijn voor de geldelijke nakoming van de opdracht.
 6. Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offertes worden verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de opdracht juist en volledig weer te geven. De administratie van Tasja coaching is terzake beslissend.

Artikel 7. Verplichtingen en rechten Tasja coaching

 1. Tasja coaching zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap uitvoeren.
 2. Tasja coaching heeft het recht voor de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen. Tasja coaching stelt cliënt daarvan vooraf in kennis.
 3. Indien aan het inschakelen van derden, zoals genoemd in lid 2, kosten zijn verbonden, die niet zijn meegenomen in de offerte, dient vooraf schriftelijke toestemming van cliënt te worden verkregen voor deze bijkomende kosten.
 4. Indien raadzaam of nodig is Tasja coaching gerechtigd om vooraf afgesproken gespreksfrequenties met cliënt tussentijds te wijzigen.
 5. Verplichtingen die bestemd zijn om na de beëindiging geldig te blijven, zoals de verplichtingen ten aanzien van persoonsgegevens en intellectuele eigendomsrechten, blijven ook na de beëindiging van de overeenkomst bestaan.
 6. Bij de uitvoering van de dienstverlening van Tasja coaching is sprake van een inspanningsverplichting.

Artikel 8. Verplichtingen cliënt

 1. Cliënt dient Tasja coaching binnen de daartoe door Tasja coaching te stellen termijn de informatie te verstrekken, die Tasja coaching naar haar oordeel nodig heeft om de opdracht naar behoren uit te voeren. Indien de voor de uitvoering van deze overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Tasja coaching zijn verstrekt, heeft Tasja coaching het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de eventueel uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan cliënt in rekening te brengen.
 2. Cliënt dient zorg te dragen voor een betaling van de verschuldigde gelden uiterlijk op de betalingsdatum c.q. aan het einde van de betalingsperiode zoals vermeld op de factuur of zoals aangegeven in de link van het Tikkie, verstuurd door Tasja coaching per e-mail of social media kanaal of contant na afloop van de sessie(s). Cliënt wordt bij niet tijdige of niet volledige betaling geacht van rechtswege in verzuim te zijn vanaf het verstrijken van de betalingsdatum.
 3. Verplichtingen die bestemd zijn om na de beëindiging geldig te blijven, zoals de verplichtingen ten aanzien van persoonsgegevens en intellectuele eigendomsrechten, blijven ook na de beëindiging van de overeenkomst bestaan.

Artikel 9. Communicatie

 1. Communicatie en contact met Tasja coaching betreffende algemene zaken en administratieve zaken kan geschieden via telefoon, chat, e-mail, zoom of schriftelijk per gewone post.

Artikel 10. Betalingen

 1. Betaling door cliënt dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen de overeengekomen termijn, doch in geen geval later dan acht dagen na factuurdatum of later dan de geldigheidsduur van het door Tasja coaching verzonden Tikkie. Betaling dient te geschieden in EURO, door middel van overmaking ten gunste van een door Tasja coaching aan te wijzen bankrekening of in contanten. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting van cliënt niet op.
 2. Over betalingen die niet tijdig dan wel niet volledig zijn verricht kan de Tasja coaching zonder voorafgaande ingebrekestelling rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum tot de dag van ontvangst van het verschuldigde bedrag. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.
 3. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van cliënt naar het oordeel van Tasja coaching daartoe aanleiding geeft, is Tasja coaching gerechtigd van cliënt te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Tasja coaching te bepalen vorm dan wel naar keuze van Tasja coaching een voorschot of vooruitbetaling kan verlangen. Indien cliënt nalaat de verlangde zekerheid te stellen dan wel niet overgaat tot betaling van een voorschot en/of vooruitbetaling, is de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al wat cliënt aan Tasja coaching uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
 4. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten komen voor rekening van cliënt.
 5. Op reeds gefactureerde bedragen vindt geen verrekening of reclamatie plaats.
 6. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van cliënt zijn de vorderingen van Tasja coaching op cliënt onmiddellijk opeisbaar.
 7. Tasja coaching heeft het recht de door cliënt gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Tasja coaching heeft het recht om bij achterstand van betaling de betalingen door cliënt allereerst af te boeken op de oudste achterstand, ongeacht of cliënt een latere factuur bij de betaling omschrijft.
 8. Tasja coaching kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien cliënt een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.
 9. Tasja coaching kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 10. In de factuurprijs zijn, tenzij anders overeengekomen, begrepen de kosten voor het gebruikmaken van de eventuele accommodatie en de coaching materialen.

Artikel 11. Incassokosten

 1. Na het verstrijken van de betalingstermijn, zoals vermeld in artikel 9 lid 1, en indien cliënt nog niet aan de betalingsverplichting heeft voldaan, ontvangt cliënt een 1e schriftelijke herinnering ter betaling waarin Tasja coaching een 1e nieuwe uiterste betaaldatum bekendmaakt.
 2. Indien cliënt op de 1e nieuwe uiterste betaaldatum nog steeds niet aan de betalingsverplichting heeft voldaan, ontvangt cliënt een 2e schriftelijke herinnering, waarin Tasja coaching een laatste nieuwe uiterste betaaldatum bekendmaakt.
 3. Na verstrijken van de 2e nieuwe betaaldatum en indien cliënt nog niet aan de betalingsverplichting heeft voldaan zal Tasja coaching aan cliënt een toeslag van 15% van de hoofdsom berekenen ter compensatie van administratie en incassokosten, met een minimum van 40 euro.
 4. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van cliënt.

Artikel 12. Annulering door cliënt

 1. Annulering van afspraken voor coaching sessies dient uiterlijk 48 uur vóór het afgesproken tijdstip te geschieden. Bij een annulering korter dan 48 uur, wordt het gehele bedrag in rekening gebracht. Indien een coaching sessie wordt geannuleerd langer dan 48 uur vóór het afgesproken tijdstip doch in elk geval korter dan ’n week, is Tasja coaching gerechtigd alsnog de helft van de overeengekomen prijs in rekening te brengen aan cliënt.
 2. Indien een coaching sessie op verzoek van cliënt wordt verschoven naar een latere datum is cliënt bij verschuiving tot 48 uur voor aanvang van de afspraken geen kosten verschuldigd. Wordt een coaching sessie op verzoek van cliënt verschoven binnen 48 uur voor aanvang van de afspraak, is cliënt aan Tasja coaching de helft van het overeengekomen bedrag verschuldigd. Wordt ook de nieuwe afspraak geannuleerd, dan wordt vervolgens de andere helft van het overeengekomen bedrag eveneens alsnog in rekening gebracht.
 3. Indien verschuiven of annuleren van een coaching sessie voor Tasja coaching kosten aan derden met zich meebrengt dan is Tasja coaching gerechtigd deze bij cliënt in rekening te brengen.
 4. Wanneer een cliënt bij aanvang van de coaching sessie niet verschijnt, slechts een deel ervan kan bijwonen of tussentijds zijn deelname eraan stopzet, bestaat geen recht op verrekening in verband hiermee in het factuurbedrag.
 5. Als cliënt de uitvoering van de overeenkomst tussentijds beëindigt, bestaat geen recht op verrekening hiervan in het factuurbedrag tenzij voor die creditering bijzondere gronden bestaan.

Artikel 13. Annulering door Tasja coaching

 1. Tasja coaching kan coaching sessies annuleren in geval van overmacht en van ziekte van de coach. In dit geval van annulering vervalt de verplichting tot betaling voor cliënt.
 2. Tasja coaching is gerechtigd op ieder moment zonder opzegtermijn de overeenkomst met cliënt tussentijds te beëindigen wanneer bij herhaling en ondanks waarschuwing cliënt de door Tasja coaching gestelde huisregels overtreedt, dan wel zich anderszins zodanig gedraagt dat in redelijkheid het laten voortduren van de overeenkomst niet kan worden gevergd van Tasja coaching.
 3. Tussentijdse opzegging als hier bedoeld ontslaat cliënt niet van zijn overeengekomen financiële verplichtingen.

Artikel 14. Intellectueel eigendom

 1. De rechten met betrekking tot alle (geestes-)producten, die door Tasja coaching in het kader van de opdracht worden gebruikt berusten uitsluitend bij Tasja coaching voor zover die rechten niet (tevens) aan derden toekomen.
 2. Alle rechten van intellectueel eigendom met betrekking tot hetgeen (mede) door de opdracht tot stand is gebracht, berusten bij Tasja coaching.
 3. Cliënt is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tasja coaching niet bevoegd tot openbaarmaking of vermenigvuldiging van de in voorgaande leden bedoelde resultaten, noch tot gebruik daarvan voor een ander doel of terbeschikkingstelling daarvan aan andere personen, dan waarvoor of voor wie de betreffende resultaten bestemd zijn.
 4. Tasja coaching behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Tasja coaching heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van cliënt ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

 1. Deelname aan activiteiten van Tasja coaching geschiedt op eigen risico.
 2. De aansprakelijkheid van Tasja coaching reikt niet verder dan het door cliënt betaalde factuurbedrag en in het geval deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, niet verder dan het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
 3. Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen 7 dagen nadat cliënt de schade heeft ontdekt of redelijker wijze had kunnen ontdekken bij Tasja coaching te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.
 4. Tasja coaching is niet aansprakelijkheid voor schade die niet op voor de branche gebruikelijke voorwaarden kon worden verzekerd.
 5. Tasja coaching is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade, noch voor gevolgschade, niet materieel, niet immaterieel.
 6. Voor schade aan of met door cliënt meegenomen goederen, waaronder apparatuur, software bestanden, mediahulpmiddelen en voertuigen veroorzaakt is Tasja coaching niet aansprakelijk tenzij de schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of grove schuld van Tasja coaching.
 7. Tasja coaching is niet aansprakelijk voor schade direct of indirect aan wie of wat dan ook ontstaan als direct of indirect gevolg van enig gebrek aan, enige hoedanigheid van of omstandigheid in een aan Tasja coaching ter beschikking staande onroerende zaak.
 8. Cliënt vrijwaart Tasja coaching voor aanspraken van derden, ter zake van schade als in deze bepaling bedoeld.
 9. Tasja coaching is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van ingeschakelde derden en is gerechtigd zonder voorafgaand overleg met cliënt namens cliënt een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van bedoelde derden te aanvaarden.
 10. Aansprakelijkheid voor schade ontstaan door overmacht en/of annulering door Tasja coaching is uitgesloten.
 11. De uitvoerende coach van Tasja coaching is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat cliënt door de uitvoerende coach van Tasja coaching  mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.
 12. Adviezen vanuit coaching sessies dienen nimmer ter vervanging van reguliere behandelingen.
 13. De coach van Tasja coaching is op geen enkele wijze aansprakelijk voor medische en/of geestelijke complicaties die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij cliënt voordoen, welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de coach van Tasja coaching.
 14. Cliënt is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij de coach van Tasja coaching aansprakelijk wil stellen.

Artikel 16. Ontbinding

 1. Tasja coaching heeft het recht om in geval door cliënt de verplichtingen uit de opdracht niet, niet volledig of niet tijdig worden nagekomen de opdracht geheel of gedeeltelijk te ontbinden en minimaal haar dienstverlening op te schorten. Tasja coaching heeft dit recht ook wanneer een cliënt adviezen van Tasja coaching onvoldoende opvolgt.
 2. Tasja coaching is slechts dan bevoegd van dit ontbindings- en opschortingsrecht gebruik te maken nadat cliënt daarvan van tevoren op de hoogte is gesteld en hem nog een (korte) termijn gunt om alsnog aan diens (betalings)verplichtingen te voldoen. Tasja coaching aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die cliënt lijdt welke ontstaat als gevolg van een ontbinding en/of opschorting van de werkzaamheden als hier bedoeld.
 3. Ontbinding van de opdracht door Tasja coaching is mogelijk door een enkele schriftelijke mededeling zonder dat ingebrekestelling vereist is. Dit laat onverlet het recht van Tasja coaching op uitbetaling van de reeds verleende diensten, alsmede het recht op volledige schadevergoeding.
 4. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van cliënt, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor cliënt niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Tasja coaching vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel te annuleren, zonder enige verplichting voor Tasja coaching tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Tasja coaching op cliënt zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 5. Cliënt heeft te allen tijde de bevoegdheid de opdracht door opzegging te beëindigen. Deze opzegging dient schriftelijk te geschieden via een e-mail of chatbericht (Whatsapp en/of Messenger). Het op het moment van eindigen van de opdracht door cliënt verschuldigde honorarium dient evenwel door cliënt op factuurbasis, overeenkomstig het bepaalde in artikel 9, te worden voldaan.
 6. Tasja coaching heeft de bevoegdheid de opdracht op te zeggen, met inachtneming van een zodanige termijn en op zodanige wijze dat de belangen van cliënt zoveel mogelijk blijven gediend. Het op het moment van eindigen van de opdracht door cliënt verschuldigde honorarium dient door cliënt op factuurbasis overeenkomstig het bepaalde in artikel 9 te worden voldaan.
 7. Voorts is Tasja coaching bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Tasja coaching kan worden gevergd.
 8. Onder deze omstandigheden wordt in elk geval verstaan het doen van uitlatingen door cliënt over Tasja coaching, welke uitlatingen op enigerlei wijze schadelijk (kunnen) zijn voor (de goede naam van) Tasja coaching. Het is daarbij niet relevant of deze uitlatingen mondeling of schriftelijk worden gedaan, al dan niet via social media. Onder deze uitlatingen vallen in elk geval beledigingen, smaad en laster alsmede kwetsende en discriminerende uitlatingen over Tasja coaching en/of haar volgers op social media.
 9. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Tasja coaching op cliënt onmiddellijk opeisbaar. Indien Tasja coaching de nakoming van de verplichtingen opschort behoudt Tasja coaching haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst.
 10. Indien de ontbinding of opschorting aan cliënt toerekenbaar is, is Tasja coaching gerechtigd om vergoeding van de schade te verhalen op cliënt, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

Artikel 17. Overmacht

 1. Tasja coaching is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens cliënt indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden in elk geval verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Tasja coaching geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Tasja coaching niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen van derden daaronder begrepen. Tasja coaching heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Tasja coaching haar verbintenis had moeten nakomen. Onder overmacht wordt tevens verstaan ziekte van de coach en/of door Tasja coaching ingeschakelde derden.
 3. Tasja coaching zal cliënt zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen van een overmacht situatie en met cliënt overleggen over de termijn waarbinnen alsnog tot (verdere) uitvoering van de opdracht zal worden overgegaan. Indien de overmacht situatie van tijdelijke aard is, heeft Tasja coaching het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten voor de duur dat de overmacht situatie voortduurt.